ENGLANDNYT PROGRAM I 2014 - NU I  DEN SYDVESTLIGE DEL AF ENGLAND

 Lidt om skolen 

 Deltagerbetingelser 

 Opholdet 

 Jobtræningen 

 Kost & Logi 

 Fritid Et ARBEJDSOPHOLD - eller som det også kaldes 'WORK EXPERIENCE' - i England kan forbedre dine engelske kundskaber væsentligt. Med brug af sproget  'på fuld tid' vil dit ordforråd hurtigt udvikle sig, og ikke mindst vil du opnå en langt bedre og mere korrekt udtale. Hvad enten du med dette ophold satser på videreuddannelsen, eller du blot er eventyrlysten efter mange år på skolebænken og ønsker at møde nye udfordringer, vil et sådan ophold indfri det hele.

Krisen har desværre bevirket, at formidlingen af omtalte ARBEJDSOPHOLD i den sydlige del af England måtte ophøre i en 4-års periode. Det er derfor med stor glæde, disse ophold nu på ny introduceres i 2014 - denne gang isamarbejde med Europa School of English, som har domicil i den skøn- ne kystby Bournemouth. I det pro- gram, skolen her tilbyder, forventes det, du deltager i et 2 ugers job- træningskursus, før du bliver 'slup- pet løs' i det anviste job indenfor engelsk Hotel & Catering. Kurset udføres af et højt kvalificeret perso- nale med 25 års erfaring indenfor denne branche.
^Til top


LIDT OM SKOLEN

Skolen blev grundlagt i 2003 og er anerkendt af British Council samt medlem af Sammenslut- ningen English UK. I lokalerne i Bournemouth tilbydes primært engelsk undervisning for inter- nationale 18-årige og derover. Herudover tilby- des engelske sommerkurser for helt unge inter- nationale studerende i alderen 13-17. Kurserne finder sted i forskellige byer i Sydengland gen- nem Europa Schools.

Med købet af en engelsk kirke her i 2014 bliver skolen i Bournemouth udvidet med flere klas- sefacilliteter og administrationslokaler - kirken indtages dog først i løbet af sommeren eller til efteråret.

Er du i tvivl om dit engel- ske taleniveau, har du mu- lighed for at tilmelde dig ekstra engelsk undervis- ning forud for de 2 ugers jobtræning, der er inklu- deret i programmet. F.eks. kan du vælge at tage et par ugers General English og forberedelse til IELTS. Testen kan du tage i Eng- land i slutningen af ophol- det, og dermed har du be- vis for reelt sprogniveau, når du vender hjem. Priser og flere former for ekstra sprogundervisning fremgår af de oplysninger, du kan rekvirere via Kontakt.
^Til top 

DELTAGERBETINGELSER

Tilbud om ARBEJDSOPHOLD henvender sig til alle EU/EØS-borgere, og ved ophold i op til et år kræves ingen arbejdstilladelse i England. Du skal blot være i besiddelse af et gyldigt pas fra et EU-land. Grønlændere og færinger kan også komme på tale, hvis de får udstedt dansk pas inden afrejsen. Des- uden kan islændinge og nordmænd - i henhold til EØS-reglerne - ligeledes deltage i de her tilbudte ophold. Deltagere skal være fyldt 18 år og alders- grænsen er ca. 30 år.

Det er ikke et karrierebetonet job, du får tildelt, og der stilles ikke decideret krav om tidligere erfaringer indenfor branchen - men har du sådanne erfarin- ger, vil det selvsagt forbedre dine jobmuligheder. Som minimum bedes dog 2 anbefalinger fra tidligere arbejde og/eller skoleudtalelser vedlagt an- søgningen. Du skal være indstillet på at deltage i forefaldende arbejde, og det forventes, at du er serviceminded og motiveret - samt ønsker at yde en reel arbejdsindsats.

For at kunne kommunikere med gæster og arbejdskolleger kræves et rime- ligt godt engelsk taleniveau (minimum Intermediate). De fleste danskere ligger generelt på et højere niveau engelsk end resten af Europa - og især Østen, hvor engelsk ofte kun er indlært skriftligt. Med tidligere års erfaring skønnes det, at langt de fleste danskere, der har taget en Hf- eller Studen- tereksamen, befinder sig på Upper Intermediate efter at have modtaget 9-11 års engelsk undervisning i Danmark. Med denne baggrund bør du heller ikke få besvær med at følge med i jobtræningskurset - men derimod få lidt øvelse i dagligt brug af engelsk.

I de oplysninger, du kan få tilsendt, finder du en oversigt over de forskellige sprogniveauer, så du selv kan finde ud af på hvilket niveau, du ligger, inden du søger. Det tilrådes desuden at tage en (eller flere) af de engelske sprog- prøver, der tilbydes gratis på Internettet. Alle deltagere på Jobtrænings- kurset skal kunne følge med fra dag 1. For at sikre sig dette ønsker skolen at tage et forudbestemt Skype-Interview med dig inden endelig tilmelding.
^Til top

OPHOLDET

Deltagerne kan vælge mellem arbejdsophold på 3-6 måneder. Skolen kan ikke garantere længere ophold (op til 1 år), men forlængelse kan evt. arran- geres direkte med arbejdsgiveren, såfremt der er behov for arbejdskraft på det pågældende tidspunkt. Opholdslængden indenfor ovennævnte tidsram- mer vil naturligvis afhænge af, hvor lang tid den enkelte kan afsætte samt hvad mål, der er sat med opholdet. Er dit formål eksempelvis, at arbejdsop- holdet skal tælle med i den individuelle optagelsesvurdering til videreuddan- nelsen vil det oftest dreje sig om 6 måneder. Det tilrådes at spørge en stu- dievejleder om værdien af et sådan ophold i relation til den uddannelse, du evt. har valgt. Det kan variere en del fra uddannelse til uddannelse.
^Til top

JOBTRÆNINGEN

Kurset, der naturligvis foregår på engelsk, kan foreløbig tiltrædes 4 gange i 2014. De fastsatte datoer vil fremgå af de mere uddybende oplysninger, du kan få tilsendt.

De 2 ugers jobinstruktion,  som består af 30 timer om ugen, fin- der almindeligvis sted på et af skolens partner-hoteller. Formå- let med instruktionen er, at give  deltagerne kendskab,  færdighe- der samt fortrolighed til tre af de vigtigste serviceområder inden- for den engelske hotel branche: Anretning og servering af mål- tider samt indføring i udskænk- ningsomådet (Food & Beverage) samt Portierområdet (Porterage & Banqueting). Du bliver instrue- ret i de alle praktiske funktioner - korrekt borddækning; blanding af eksotiske cocktails; alle de særdeles vigtige men ofte let glemte kunde- service færdigheder samt et vigtigt nyt sprogbrug anvendt indenfor bran- chen. Således bliver du 'klædt på' til at begynde dit arbejde i fuld fart alle- rede fra førse arbejdsdag. På kurset vil skolens engagerede medarbejder desuden hjælpe dig med at få et National Insurance Number; åbne en bankkonto samt yde dig assistance under hele opholdet.

Da der max. deltager 15 på hvert kursus, er det vigtigt, du indsender din an- søgning i god tid - ca. 6-8 uger før ønsket kursusstart - for at undgå over- tegning af kurserne. Dette gælder især i sommerperioden.
^Til top

KOST & LOGI

Skolen formidler indkvartering for delta- gerne hos et større antal værtsfamilier i Bournemouth området - ofte kun en kort bustur fra centrum. Det forventes, du ankommer til den anviste  indkvarte- ring søndagen før kursusstart. Vælger du at tage ekstra engelsk undervisning forud for jobtræningen, kan skolen lige- ledes anvise indkvartering. Ugepriser for værtsfamilier (inkl. halv kost) frem- går af de oplysninger, du kan rekvirere. Du kan naturligvis også selv arrangere indkvartering i området, hvis dette fore- trækkes - skolen skal blot oplyses om din adresse.


Endelig kan du vælge at tage bo- pæl i et af de to 'self-catering' lo- gier, skolen kan henvise til. Her har du fælles køkkenadgang med de andre beboere, og du sørger for indkøb og tilberedning af alle dine måltider. Når du er først er jobpla- ceret, kan du vælge at forblive bo- ende her, indtil du finder en an- den løsning. Du er helt frit stillet mht. indkvartering, men det er vig- tigt at vide, at du er sikret et logi, når du påbegynder et job. Afhængig af den arbejdsperiode, du vælger, kan du evt. på et senere tidspunkt vælge at flytte ind i en delelejlighed med en eller flere arbejdskolleger.
^Til top

ARBEJDET 

Indenfor Hotel & Catering bran- chen varierer jobbene en del. Du vil ofte blive ansat med jobbeteg- nelsen 'General Duties' eller assi- stance indenfor fastsat jobtype. Det er altid arbejdsgiveren, der anviser jobbet i henhold til det be- hov, der er måtte være, på søge- tidspunktet

Det anviste job kan bl.a. være:
Tjener, Assisterende Bartender, Portier - afhængig af sprogniveau; opholdslængde; evt. tidligere joberfaringer samt anlæg for arbejdet. Nogle hoteller anvender jobrotationer i forskellige afdelinger, mens andre måske vil foretrække, at du indkøres i en enkelt funktion.

Der jobplaceres kun i den sydvestlige del af England - primært i Bourne- mouth området. Når du har indsendt ansøgning til et ARBEJDSOPHOLD, modtager du på et tidspunkt en email fra skolen, hvori de foreslår et tids- punkt for et Skype-interview. Hvis interviewet er tilfredsstillende samt i overensstemmelse med det ønskede niveau, bekræftes din tilmelding hur- tigt efter samtalen. Skolen ønsker med dette interview at sikre, du kan følge med i det Jobtræningskursus, der er inkluderet i programprisen.

Deltagere aflønnes mindst iht. gældende minimumsløn (NMW) for udførte arbejdstimer. Timesatserne er underlagt nationale reguleringer, og de er for 2013/2014 fastsat til £5.03 for 18-20-årige, og alle over 21 år modtager £6.31 i timen. Hertil vil der muligvis være drikkepenge, som der selvsagt ikke kan fastsættes beløb for. Arbejdsgiveren trækker dig i skat (skatten er stadig lavere i England sammenlignet med Danmark) samt opkræver din del af medlemskabet af det nationale sikringssystem (National Insurance).
^Til top

FRITID

Bournemouth er ikke alene en ret så livlig badeby med 12 kilometer af en af de bedste sandstrande i Europa. Det er tillige en meget at- traktiv studenterby med et større udbud af studiemuligheder for alle de forskellige nationaliteter, der strømmer dertil. Du vil meget hur- tigt skabe nye internationale ven- skaber at tilbringe fritiden med - både i kursusperioden samt under jobplaceringen. De mange stude- rende og besøgende fra hele verden nyder godt af byens gode indkøbsmuligheder samt alle de af afslappende barer, restauranter og natklubber, der kan frekventeres under opholdet. Det er samtidig en af de bedste byer for jobplacering, hvor du kan opnå at ud- vide dit engelske ordforråd væsentligt ved dagligt brug af et dialektfrit engelsk.

Du kan også vælge at bruge noget af din fritid på mere kulturelle områder, som forefindes i rigt mål i det sydlige England. Hvis du er historisk interesse- ret kan du f.eks. tage ture til den me- get besøgte og smukke naturpark New Forrest, som tidligere udgjorde det for at være et kongeligt jagtområde. I vor tid består området af fritgående græs- sende kvæg samt en større bestand af 'wildlife' og en meget smuk natur. Cyk- ler kan lejes på stedet.


Ca. en times buskørsel tager dig til historiske Salisbury Cathedral og - ikke at forglemme - videre derfra til Stonehenge som afgjort vil være et besøg værd!Der er desuden kun ca. 2 timers buskørsel til London, og har du ikke været i England før, er et besøg hertil et 'must'. Tag f.eks. en bustur i hovedstaden  og se alle de kendte steder som Trafalgar Square, Buckingham Palace, Tower Bridge, Big Ben m.m. En 'shopping'-turOxford Street kan også varmt anbefales! Har du ikke tidligere været i denne fantastiske by, bør du sætte dig ind i, hvad du kan nå at se på en dag- eller weekendtur. 


       
^Til top