SPANIEN

 Deltagerbetingelser 

 Opholdet 

 Sprogundervisningen 

 Arbejdet 

 Kost&Logi 

 Fritid 


 Au Pair eller Tutoring i Spanien 


ARBEJDSOPHOLD i SPANIEN fortsætter på tiende år i samarbejde med den spanske organisation Club RCI (tidligere Language Connection). Dette kulturudvekslingsprogram giver dig mulighed for at lære spansk fra bun- den eller - så­fremt du allerede har kendskab til spansk - forbedre de span- ske sprog­kund­skaber, du måtte have. Det bedste sprogudbytte opnås med et ophold, der kombi­­neres med intensiv spanskundervisning forud for anvist arbejde in­den­for Hotel- og Catering branchen. Vi kan også blot formidle et job til dig, hvis du kan klare dig rimeligt godt på spansk og evt. behersker andre sprog. Ønsker du alene at deltage i sprogundervisningen, vil dette og- så være muligt.

Hotellerne, der deltager i programmet, er fordelt over det meste af Spanien - nogle gange langs kysterne, hvor turismen er størst, men her vil placering dog afhænge en del af vejret på det pågældende tidspunkt. Med forudgå- ende interview er mulighederne desuden særdeles gode i de mange restau- rantkæder i Madrid. Da der tilmed tales spansk uden dialekt i hovedstaden, er placering her særlig populær blandt de studerende, der satser på at opnå et anvendeligt spansk. Endelig er jobmulighederne på de spanske øer som re­gel også gode.

Vejrforholdene i Spanien er altafgørende for turismen. Det forventes helt enkelt, der altid er solrigt og varmt - især langs kysten. Høj- eller lavsæsonerne fra nord til syd varierer en del. Det er hotellernes belægning, der vil afgøre, hvor stort per- sonale, der bliver brug for, og der er en del hoteller, der holder lukket udenfor sæsonen. In­den­for de sidste par år har vejret været ret util­reg­ne­ligt, og nogle hoteller har - selv i højsæsonen - måtte give op. Personalet ansættes derfor ofte først, når bestillingerne er i hus.

Med dette som baggrund kan du ikke al- tid regne med, at dit jobtilbud foreligger før undervisningsperiodens start. I løbet af denne periode bliver du imidlertid ind- kaldt til gennemlæsning af jobtilbuddet hos Club RCI, som har til huse i Madrid.Her vil man desuden gerne følge med i din fremgang med det spanske sprog, og du er altid velkommen til at besøge kon- toret i undervisningsperioden. De forbli- ver også din lokale kontakt under hele arbejdsperioden, hvis der opstår proble- mer med jobbet eller andet.
^Til top

DELTAGERBETINGELSER

Programmet henvender sig til alle EU/EØS-borgere, og du skal som sådan være i besiddelse af et gyldigt pas fra et EU-land. Grønlændere, færinger og islændinge kan dog også komme på tale, hvis de er i besiddelse af et dansk pas. Endelig kan nordmænd - i henhold til EØS-reglerne - frit tiltræde dette program. Deltagere skal være fyldt 18 år, og der er ingen egentlig alders- grænse. Erfaringer har dog vist, at aldersgruppen for disse ophold oftest lig- ger mellem 18-28 år, men vi udelukker heller ikke de lidt ældre. Har du til- med erfaringer indenfor Hotel & Catering, kendskab til spansk samt taler andre sprog, er alderen ikke det altafgørende. Det skal dog understreges, at denne branche kræver et godt helbred og en rimelig god kondition, hvad enten du er yngre eller ældre.

Som minimum forventes det, at du er motiveret og serviceminded - samt vil yde en reel arbejdsindsats. Du bør desuden have et rimeligt kendskab til spansk talebrug for at kunne kommunikere med gæster og kolleger samt for- ­stå almindelige arbejdsinstrukser. Spaniere rejser meget på ferie i deres eget land, og de forventer at blive forstået, når de indlogerer sig på bedre hoteller. De fleste spaniere taler ikke andre sprog - netop derfor kan andre sprog være af stor værdi, når der søges arbejde indenfor denne branche med tilstrømning af turister fra mange lande. Både engelsk, fransk og tysk kan være nyttige faktorer. Men dit spanske taleniveau er også afgørende i dit fremtidige ar­bejde på enten et hotel eller en restaurant, hvor dine spanske ar­bejds­kol­leger vil være afhængige af, at du har forstået en besked - samt kan videregive samme på forståeligt spansk.

Tidligere erfaringer vil naturligvis være en stor fordel, idet du med disse vil kunne opnå endnu bedre jobmuligheder, men det er på den anden side ikke afgørende for at få et job indenfor hotel- og cateringbranchen.
^Til top

OPHOLDET

De fleste arbejdsgivere foretrækker ansættelse på min. 6 måneder, men 3, 4 og 5 måneders ansættelse kan ofte arrangeres. I de to sammehængende må­ne­der juli og august, som er højsæson over det meste af Spanien, vil 2 måneders arbejdsophold ofte kunne lade sig gøre. Jobplaceringer kan reelt  arrangeres det meste af året under hensyntagen til områdernes forskellige højsæ­so­ner, men generelt forekommer de bedste jobmuligheder i perioderne april/maj til september/oktober. Den ønskede undervisningsperiode forud for jobstart skal naturligvis også medregnes.

Året rundt vil der som regel være jobmuligheder i Madrid. Det er en meget spændende by i rivende udvikling med et rigt kulturliv, mange imponerende kunstsamlinger og store pompøse bygningsværker.

   
For at få et job i hovedstaden kræves dels forudgående interview, som kan gennemføres, mens du befinder dig på universitetet i Alcalá - og dels fore- trækkes det, at ansættelsesperioden er på min. 6 måneder. Jobplaceringer på de spanske øer er almindeligvis også mulige året rundt. Hertil kræves ligeledes nogle gange forudgående interview, som kan finde sted i løbet af undervisningsperioden.
^Til top

SPROGUNDERVISNINGEN

Sprogundervisningen samt kost og logi i undervisningsperioden er for egen regning og finder sted på et af Europas ældste universiteter, der blev grund- lagt i 1499 af Cardinal Cisneros. Universitetet ligger kun 30 kilometer nordøst for Madrid i byen Alcalá de Henares, og det bærer tillige bynavnet. Byen er bedst kendt som fødested for Miquel de Cervantes - forfatteren til den ver- denskendte 'Don Quixote'. I vore dage er byen og universitetet samt dets 26.000 studerende påskønnet som en af verdens kulturværdier i UNESCO-listen.
Efter eget valg kan du tilmelde dig 4, 8 eller 10 ugers intensiv spansk undervisning i de histo- riske bygninger på Universi- sidad de Alcalá. Undervisnin- gen afvikles på faste datoer, og kurset starter med en test, som vil placere dig på det klas- setrin, du befinder dig på. Undervisningen afsluttes med en eksamen samt udlevering af de officielle diplomer og eksamenscertifikater, og der tildeles ECTS-points for gennemførte undervisningstimer. Lærerstaben er dynamisk og har stor erfaring i undervisning af spansk som fremmedsprog, og de har tillige udviklet eget undervisningsmateriale. Kursernes starttidspunkter og priser er medtaget i de uddybende oplysninger, der kan rekvireres på email: lisbeth@arbejdsophold.dk.

Efter endt undervisning, begiver du dig videre til det hotel eller den restau- rant, hvor du er anvist arbejde i de efterfølgende antal måneder. Her vil du få rigelig anvendelse for de indvundne sprogkundskaber samt andre sprog, du har kendskab til.
^Til top

ARBEJDET

Når du skal arbejde i Spanien, skal du i henhold til den spanske arbejdsmar- keds­lov­giv­ning være i besiddelse af et identitetsnummer. Dette kaldes NIE (Numero Identificación Espanõl). Når jobtilbuddet foreligger, vil du få op- lyst, om du selv skal gå til politiet for at rekvirere dette nummer, eller din arbejdsgiver vil sørge for det. Arbejdsgiveren skal bruge nummeret ved til- mel­ding og betaling af landets sygesikring (Seguridad Social), som er del af lønnen. Skatten fratrækkes i bruttolønnen inden udbetaling af nettoløn. Arbejdsgiveren og deltagerne er underlagt de spanske arbejdsmarkedslove, og lønnen reguleres i henhold til disse.

Deltagerne kan vise sig kvalificerede indenfor flere forskellige arbejdstyper indenfor hotel- og cateringbranchen - afhængig af de spanske sprogkund- skaber samt -niveau (i nogle tilfælde vil desuden engelsk, fransk og tysk have væsentlig betydning). Ligeledes vil studieforløb, tidigere joberfaringer, anlæg for arbejdet samt - ikke mindst - den ønskede opholdslængde være med i arbejdsgiverens vurdering. Job- bene kan variere mellem tjener, por- tier, køkkenassistance, restaurati- onspersonale. Det vil være det enkelte hotel eller restaurant, der fremkom- mer med jobtilbuddet - dels baseret på ar­bejds­gi­ve­rens behov på søgetids- punktet - men også dels på de op­lys­nin­ger, du har afgivet i din ansøgning.

På øerne (bl.a. De kanariske Øer, Ibiza og Mallorca) tilbydes der desuden arbejde indenfor såkaldte 'Entertainment-Teams', som er et sammensat job - dels bestående af pasning af gæsternes børn i forskellige aldre, og dels med deltagelse i underholdning for de voksne om aftenen. Du skal na- turligvis kunne lide børn, være meget udadvendt samt kunne kommunikere godt på engelsk, tysk eller fransk. Der stilles mindre krav til spansk, da du i dette arbejde bevæger dig mest blandt turister og kun benytter spansk blandt kolleger og hotellets ledelse. Opholdene har en va­rig­hed af min. 6 måneder op til 1 år.

Lønnen afregnes månedligt bagud i Spanien, og der tages udgangspunkt i landets gældende minimumsløn for den tilbudte jobtype. Lønningerne vil således variere fra jobtype til jobtype samt under hensyntagen til dine kva- lifikationer. Evt. drikkepenge herudover kan der ikke fastsættes beløb for.

Som en 'tommelfingerregel' kan oplyses, at den spanske netto-minimums- løn (løn efter fradrag af sygesikring og skat) beløber sig til ca. 650 Euros for fuldtids arbejde (40-48 timer ugentlig) - svarende til ca. kr. 5.000,- om må- neden. Afhængig af sprogniveau og tidligere erfaringer eller evt. ved reel forfremmelse vil deltagerne kunne opnå en løn op til 1.000 Euros måned- ligt. Tjenerlønnen i Madrid ligger på ca. 800-1.200 Euros og er som regel inkl. kost i arbejdstiden, mens du selv står for boligomkostninger. Danske lønninger, med vore høje indkalkulerede skatter, kan selvsagt ikke sammen- lignes med lønninger i sydeuropæiske lande. Hertil kommer, at leveomkost- nin­gerne i Spanien stadig er en del mindre end her.
^Til top

KOST & LOGI

I undervisningsperioden kan delta- gerne vælge mellem flere forskellige boligformer. Den mest foretrukne er nok et dobbelt kollegieværelse på de­le­ba­sis med en anden studerede på et af universitetets be­bo­el­ses­om­rå­der ('Campus'), som ligger ca. 5 kilome- ter fra selve universitetet. Her ud­le­jes og­så enkeltværelser mod et ekstra må­ned­ligt tillæg. Bestilling af værel- ser på 'Campus' skal dog ske 3 måne- der for­ud for skolestart. Kosten er for egen reg­ning og kan tilberedes i de køk­ke­ner, 'Campus'-husene er for­­synet med. Du kan også vælge at bo i en delelejlighed med andre studerende i selve universitetsbyen Alcalá. Hver især anvises med denne bo­lig­form et en­kelt­væ­relse, og maden tilberedes i fællesskab med de andre beboere. Råvarer er stadig billigere i Spanien end her hjemme - især frugt og grønt- sager. En tredje boligform kan være et en­kelt­væ­relse inkl. halv kost (mor- genmad og aftensmad) hos en værts­fa­milie i Alcalá. Værts­fami­li­erne, der alle er vant til at huse studerende fra andre lande, er omhyggeligt udvalgt af universitetet. Med dette valg kan du som studerende drage stor fordel af den daglige kommunikation på spansk.

De fleste jobplaceringer inkluderer kost i arbejdstiden, og en del af hotel- lerne langs kysten og på øerne vil kunne tilbyde logi i personaleværelser - enten i dobbeltværelse på delebasis med en anden deltager eller i delelej- lighed med flere. Den tilbudte nettoløn vil som regel være reduceret med omkostninger for kost og logi. Såfremt din arbejdsgiver ikke har mulighed for at anvise logi, vil Club RCI - på din anmodning - forudbestille et værelse i en pension for de første 2 uger, så du er sikret et sted at bo fra jobstart. Herefter kan du selv afgøre, om du vil blive boende i det anviste logi eller evt. senere vælger at dele en lejlighed med andre deltagere eller nogle af stedets arbejdskolleger. Dette vil nok på sigt vil være den mest almindelige og billigste løsning. Så­­fremt jobplaceringen finder sted i Madrid, hjælper Club RCI dig med at finde en delelejlighed så nær ved din arbejdsplads som muligt.
^Til top

FRITID

I undervisningsperioden har du ret megen fritid med kun 20 timers under- visning om ugen. Du vil møde studerende fra hele verden på universitetet, og du vil have rig mulighed til at benytte alle de sprog, du kan kommunikere på. Du vil desuden kunne teste din fremgang i spansk sammen med alle de spanske studerende, der befinder sig overalt på universitetsområdet.

Du bør først og fremmest benytte lejligheden til at tage ture i og omkring Spaniens hovedstad, som kun ligger 30 km fra universitetet. Byen er smukt omkranset af bjerge, og der er flere muligheder for udflugter i omegnen. Der vil desuden være et væld af fritidsaktiviteter på 'Campus' - bl.a. basket­ball, fodbold, håndbold, volleyball, tennis, fægtning m.m. Der er også mange aktiviteter udenfor 'Campus', du kan deltage i - heriblandt klatre- og cykel- ture, ridning, dykning, roning m.m., samt ikke mindst det sociale samvær i form af mål­ti­der, byfester, teaterbesøg, musik osv., som gør det muligt at integrere og forstå de spansktalende i omegnen under afslappede former.

Fritiden i jobperioden må selvsagt påregnes at være noget mere begræn- set. Arbejdstiden i Spanien er ofte længere end vores (min. 40 timer ugent- lig), og indenfor Hotel & Catering må ligeledes påregnes skiftende arbejds- tider. Med dine nu indvundne spanskkundskaber vil du hurtigt lære arbejds- kolleger at kende, og i nogle jobplaceringer vil der også befinde sig andre unge studerende. Får du anvist et job ved kysten, vil badelivet nok være mest attraktivt - igen vil det jo afhænge af det tidspunkt, du kan tage et ophold. Andre fritidsaktiviteter vil variere fra sted til sted. I byerne vil der altid være forskellige udflugtsmuligheder og oplevelser indenfor musik, tea- ter og lokale byfester. Du må heller ikke undlade at opleve den nationale flamingodans, som der kan tages undervisning i flere steder.
^Til top

AU PAIR eller TUTORING I SPANIEN

AU PAIR-formidling kender de fleste - programmet har tidligere været til- budt her, men tages nu op påny. Derimod er TUTOR-programmet et helt nyt program i Danmark. Det tilbyder deltagere i alderen 18-40 år - med gode engelske, tyske eller franske kundskaber - ophold i eget værelse samt fuld kost hos en spansk værtsfamilie mod at undervise familiens større børn i et af nævnte fremmedsprog i 3 timer dagligt (ialt 15 timer om ugen). Der vil således være rigelig tid til - udover nævnte indsats - at følge et intensivt spansk kursus under et kort- eller længerevarende ophold. Samtidig er der også fritid til at få et virkelig godt indblik i en anden kultur. Et ophold som TUTOR i Spanien er ikke nødvendigvis længerevarende - dog foretræk- kes min. 1 måned. Men det vil reelt sige, at et sådan ophold kan gennem- føres i en ferieperiode. Længere ophold er naturligvis også mulige.

^Til top